Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Geurts en Partners:

 1. Geurts en Partners / opdrachtnemer
  a. Geurts en Partners is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin een of meer notarissen in geïntegreerd verband de notariële rechtspraktijk uitoefenen.
  b. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Geurts en Partners alsmede van de bestuurders van de aandeelhoudersrechtspersonen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Geurts en Partners werkzaam zijn.
 2. Toepassingsbereik
  a. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geurts en Partners, tevens onder haar vorenbedoelde handelsnamen aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij Geurts en Partners is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Netwerk Notarissen zijn niet van toepassing.
  b. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Geurts en Partners bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
  c. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde te dienaangaande in deze algemene voorwaarden.
 3. Opdracht
  Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geurts en Partners zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een
  bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Geurts en Partners. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een namens Geurts en Partners op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Geurts en Partners, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
 4. Inschakeling derden
  Geurts en Partners is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door Geurts en Partners in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Geurts en Partners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Geurts en Partners eventuele door derden bedongen
  aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Geurts en Partners voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Geurts en Partners gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 5. Aansprakelijkheidsbeperking Geurts en Partners
  a. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notarissen verbonden aan Geurts en Partners zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
  b. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Geurts en Partners gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan Geurts en Partners aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de
  verzekeraar(s) is.
  c. De in de leden a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Geurts en Partners aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
  d. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden a en b geldt ook indien Geurts en Partners ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
  e. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.
 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
  a. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Geurts en Partners verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
  b. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 7. Niet doorgegane akte
  a. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Geurts en Partners is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Geurts en Partners aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Geurts en Partners schriftelijk anders is overeengekomen.
  b. In afwijking tot het vorenstaande is Geurts en Partners, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake
  van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
  c. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat Geurts en Partners ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.
 8. Betaling
  a. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Geurts en Partners gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Geurts en Partners, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
  b. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
  c. Geurts en Partners is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
  d. Voorts is Geurts en Partners bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook
  deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
 9. Kosten van invordering
  De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Geurts en Partners vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door Geurts en Partners bestede tijd op basis
  van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van Geurts en Partners kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 10. Werkzaamheden
  De werkzaamheden zullen door Geurts en Partners worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
  11. Melding ongebruikelijke transacties
  Op de dienstverlening door Geurts en Partners is de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening van toepassing.
  In dat kader is Geurts en Partners onder meer verplicht:
  • voorafgaand aan de dienstverlening opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt
  Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.
 11. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen Geurts en Partners en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.